Algemene Voorwaarden - Sam Verlaat Virtual Assistant

Artikel 1. Definities

1.1 Sam Verlaat Virtual Assistant, gevestigd te Rotterdam onder KvK nr. 78676630.

1.2 Klant: degene met wie Sam Verlaat Virtual Assistant een overeenkomst is aangegaan.

1.3 Partijen: Sam Verlaat Virtual Assistant en klant samen.

1.4   Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Sam Verlaat Virtual Assistant.

2.2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand nadat:

- de opdrachtgever de overeenkomst of offerte heeft ondertekend en aan Sam Verlaat Virtual Assistant heeft geretourneerd; of

- nadat de opdrachtgever via e-mail akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van Sam Verlaat Virtual Assistant.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Sam Verlaat Virtual Assistant voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

4.2 Sam Verlaat Virtual Assistant heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

4.3 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant

4.4 Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Sam Verlaat Virtual Assistant tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst

4.5 Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Sam Verlaat Virtual Assistant tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant

4.6 Sam Verlaat Virtual Assistant kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de opdrachtgever gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.

 

Artikel 5. Dienstverlening op afstand

5.1 Sam Verlaat Virtual Assistant kan nooit verplicht worden om fysiek aanwezige te zijn op een locatie om overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

5.2 Sam Verlaat Virtual Assistant is gerechtigd om werkzaamheden vanuit het buitenland te verrichten, mits zij toegang heeft tot een computer en er een wifi verbinding aanwezig is.

 

Artikel 6. Informatieverstrekking

6.1 De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar voor Sam Verlaat Virtual Assistant.

6.2 De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

6.3 Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Sam Verlaat Virtual Assistant de betreffende bescheiden.

6.4 Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Sam Verlaat Virtual Assistant redelijkerwijs verlangende informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

6.5 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 7. Duur van de overeenkomst

7.1 De overeenkomst tussen Sam Verlaat Virtual Assistant en de klant wordt aangegaan onbepaalde, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7.3 Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Sam Verlaat Virtual Assistant schriftelijk in gebreke stellen.

 

Artikel 8. Tarieven

8.1 Alle tarieven die Sam Verlaat Virtual Assistant hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders schriftelijk overeengekomen.

8.2 Alle tarieven die Sam Verlaat Virtual Assistant hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Sam Verlaat Virtual Assistant te allen tijde wijzigen.

8.3 Het tarief met betrekking tot een dienstverlening wordt door Sam Verlaat Virtual Assistant vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

8.4 Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Sam Verlaat Virtual Assistant, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden verricht worden, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

8.5 Indien partijen voor een dienstverlening door Sam Verlaat Virtual Assistant een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

8.6 Sam Verlaat Virtual Assistant heeft het recht de prijzen periodiek aan te passen.

8.7 Voorafgaand aan de ingang ervan zal Sam Verlaat Virtual Assistant prijsaanpassingen meedelen aan de klant

 

Artikel 9. Tijdige betaling

9.1 De betalingstermijn van declaraties is veertien dagen na factuurdatum tenzij anders en uitsluitend schriftelijk is overeengekomen.

9.2 Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Sam Verlaat Virtual Assistant gerechtigd een rente van 8% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

9.3 Wanneer de klant in verzuim is, is hij of zij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Sam Verlaat Virtual Assistant.

9.4 De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten.

9.5 Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Sam Verlaat Virtual Assistant haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

9.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Sam Verlaat Virtual Assistant op de klant onmiddellijk opeisbaar

9.7 Weigert de klant zijn of haar medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Sam Verlaat Virtual Assistant, dan is hij of zij nog steeds verplicht het afgesproken tarief aan Sam Verlaat Virtual Assistant te betalen.

 

Artikel 10. Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten

 

Artikel 11. Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Sam Verlaat Virtual Assistant enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 

Artikel 12. Vrijwaring

De klant vrijwaart Sam Verlaat Virtual Assistant tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Sam Verlaat Virtual Assistant geleverde producten en/of diensten.

 

Artikel 13. Klachten

13.1 De klant dient een door Sam Verlaat Virtual Assistant geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen

13.2 Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Sam Verlaat Virtual Assistant daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

13.3 De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Sam Verlaat Virtual Assistant in staat is hierop adequaat te reageren.

13.4 De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

13.5 Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Sam Verlaat Virtual Assistant gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Artikel 14. Ingebrekestelling

14.1 De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Sam Verlaat Virtual Assistant

14.2 Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Sam Verlaat Virtual Assistant ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Artikel 15. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Sam Verlaat Virtual Assistant een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van de overeenkomsten aan Sam Verlaat Virtual Assistant verschuldigd zijn.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid Sam Verlaat Virtual Assistant

16.1 Sam Verlaat Virtual Assistant is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

16.2 Indien Sam Verlaat Virtual Assistant aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.

16.3 Sam Verlaat Virtual Assistant is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

16.4 Indien Sam Verlaat Virtual Assistant aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16.5 Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

16.6 Voor de uitvoering van de overeenkomst kan Sam Verlaat Virtual Assistant afhankelijk zijn van (online) diensten of software van derden. Sam Verlaat Virtual Assistant is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.

 

Artikel 17. Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Sam Verlaat Virtual Assistant vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde artikel in 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 18. Recht op ontbinding

18.1 De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Sam Verlaat Virtual Assistant toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

18.2 Is de nakoming van de verplichtingen door Sam Verlaat Virtual Assistant niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Sam Verlaat Virtual Assistant in verzuim is.

18.3 Sam Verlaat Virtual Assistant heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Sam Verlaat Virtual Assistant kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zin verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Artikel 19. Overmacht

19.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Sam Verlaat Virtual Assistant in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Sam Verlaat Virtual Assistant kan worden toegerekend in een van de wil van Sam Verlaat Virtual Assistant onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Sam Verlaat Virtual Assistant kan worden verlangd.

19.2 Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden, onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

19.3 Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Sam Verlaat Virtual Assistant 1 of meerdere verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Sam Verlaat Virtual Assistant er weer aan kan voldoen.

19.4 Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

19.5 Sam Verlaat Virtual Assistant is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 20. Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. Dit is alleen bindend wanneer dit schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 21. Wijziging algemene voorwaarden

21.1 Sam Verlaat Virtual Assistant is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen

21.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

21.3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal Sam Verlaat Virtual Assistant zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 

Artikel 22. Overgang van rechten

22.1 Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Sam Verlaat Virtual Assistant.

22.2 Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 23. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

23.1 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaard blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

23.2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Sam Verlaat Virtual Assistant bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Artikel 24. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

24.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

24.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Sam Verlaat Virtual Assistant is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op: 6 juli 2020

Laatste wijziging: 22 juli 2020